Kashin No Sasoi on AllMovie

Kashin No Sasoi (1971)
by Robert Firsching synopsis