Blazing Saddles on AllMovie

Blazing Saddles (1974)