Nancy Kelly on AllMovie

Nancy Kelly
by Rovi biography