Eddie Velez on AllMovie

Eddie Velez
by Rovi biography