cast-crew for War and Peace on AllMovie

War and Peace (1967)

cast

Lyudmila Savelyeva
Natasha Rostova
Sergei Bondarchuk
Pierre Bezukhov
Vyacheslav Tikhonov
Andrei Bolkonsky
Viktor Stanitsyn
Count Ilya Rostov
Kira Ivanova-Golovko
Countess Rostova
Oleg Tabakov
Nikolai Rostov
Seryozha Yermilov
Petya Rostov as a Boy
Nikoly Kodin
Petya Rostov
Anatoly Ktorov
Prince Nikolai Bolkonsky
A. Stepanova
Anna Scherer
Antonina Shuranova
Princess Maria
Anastasia Vertinskaya
Princess Liza Bolkonskaya
Irina Skobtseva
Helene Kuragin
Vasiliy Lanovoy
Anatole Kuragin
Boris Smirnov
Prince Vasiliy Kuragin
Boris Zakhava
Gen. Kutuzov
Yelena Tyapkina
Marya Akhrosimova
Eduard Martsevich
Drubetskoy
Alexander F. Borisov
Uncle Mikhail
Vladislav Strzhelchik
Napoleon Bonaparte
Nonna Mordyukova
Anisya Fyodorovna
Klavdiya Polovikova
Princess Anna Drubetskaya
Norman Rose
English Narrator
N. Tolkachyov
Count Bezukhov
Yuri Chekulaev
Nesvitskiy
Pyotr Savin
Timokhin
Andrei Smirnov
Staff Officer

crew

Sergei Bondarchuk
Director, Producer, Screenwriter
Leo Tolstoy
Book Author
Anatoly Petritsky
Cinematographer
Vyacheslav Ovchinnikov
Composer (Music Score)
Gennadiy Myasnikov
Art Director
Mikhail Bogdanov
Art Director
G. Koshelyov
Set Designer
V. Uvarov
Set Designer