Gilmore Girls: Happy Birthday, Baby on AllMovie

Gilmore Girls: Happy Birthday, Baby (2003)
by Hal Erickson synopsis