corrections for Alex Gibney on AllMovie

Alex Gibney